Call Back

Submit

Srinagar Tour Packages

Srinagar Tour Packages

AMARNATH PACKAGE

DAY 1SRINAGAR AIRPORT SONAMARG

DAY 2SONAMARG - BALTAL - AMARNATH JI - BALTAL - SRINAGAR

DAY 3RESORT GULMARG-RIDE

DAY 4DEPARTURE

AMARNATH YATRA PACKAGE

DAY 1SRINAGAR AIRPORT SONAMARG

DAY 2SONAMARG – BALTAL - AMARNATHJI - BALTAL - SONAMARG

DAY 3SHIKARA RIDE

DAY 4RIDE IN THE HIGHEST GONDOLA

DAY 5DEPARTURE

GANGABAL LAKE TREK

DAY 1ARRIVAL SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR - SONAMARG

DAY 3SONMARG - NICHINAI

DAY 4NICHINAI - KRISHANSAR

DAY 5 KRISHANSAR - DUBTA PANI

DAY 6DUBTA PANI - GANGABAL LAKES

DAY 7GANGABAL LAKE

DAY 8GANGBAL LAKE - SRINAGAR

DAY 9DEPART SRINAGAR

JAMMU – KATRA – PATNITOP – JAMMU

DAY 1ARRIVE JAMMU

DAY 2KATRA - VAISHNO DEVI-KATRA

DAY 3KATRA –PATNITOP

DAY 4PATNITOP - JAMMU

JAMMU – KATRA – PEHALGAM – SRINAGAR – SONMARG – GULMARG – SRINAGAR

DAY 1ARRIVE JAMMU – KATRA

DAY 2KATRA - PAHALGAM

DAY 3PAHALGAM

DAY 4SRINAGAR & THE CITY OF MUGHAL

DAY 5SRINAGAR TO SONMARG SRINAGAR

DAY 6SRINAGAR - GULMARG (SIGHT SEEING)

DAY 7GULMARG - SRINAGAR - DROP

JAMMU – SRINAGAR – SONMARG – GULMARG – SRINAGAR – JAMMU

DAY 1ARRIVE JAMMU – SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR & THE CITY OF MUGHAL

DAY 3SRINAGAR TO SONMARG - SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR TO PAHALGAM

DAY 5PEHALGAM TO GULMARG

DAY 6GULMARG (SIGHT SEEING)- SRINAGAR

DAY 7SRINAGAR – JAMMU

Grand Himachal

KASHMIR HOUSEBOAT TOUR WITH GULMARG AND SONMARG

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR TULIP-GARDEN1

DAY 3SRINAGAR - GULMARG –SRINAGARKONGDORI-GULMARG-TOUR

DAY 4SRINAGAR - SONMARG – SRINAGAR HOUSEBOAT-SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR DEPARTURE

KASHMIR HOUSEBOAT TOUR WITH PAHALGAM

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR-PAHALGAM-SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR DEPARTURE

KASHMIR WITH WILDLIFE TOUR PACKAGE

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR - GULMARG - SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR - DACHIGAM - SRINAGARDACHIGAM - WILDLIFE - TOURS

DAY 5SRINAGAR DEPT

KATRA – SRINAGAR – GULMARG – SONMARG – MANASBAL - YUSMARG/DOODPATHRI – PAHALGAM – JAMMU

DAY 1KATRA - SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR (CITY) LOCAL SIGHTSEEING

DAY 3SRINAGAR – GULMARG - SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR - SONMARG – SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR - MANASBAL - SRINAGAR

DAY 6SRINAGAR – YUSMARG/DOODPATHRI - SRINAGAR

DAY 7SRINAGAR – PAHALGAM

DAY 8PAHALGAM

DAY 9PAHALGHAM JAMMU DROP

KATRA-SRINAGAR-GULMARG-SONMARG - PAHALGHAM-JAMMU

DAY 1KATRA

DAY 2KATRA-SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR (CITY) LOCAL SIGHTSEEING

DAY 4SRINAGAR – GULMARG

DAY 5SRINAGAR - SONMARG – SRINAGAR

DAY 6SRINAGAR - PAHALGAM

DAY 7PAHALGAM TO JAMMU DROP

NARANAG-GANGABAL TREK

DAY 1ARRIVAL IN SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR - NARANAG – BUTSHERI - TRUNKHUL

DAY 3TRUNKHOL - GANGABAL

DAY 4GANGABAL LAKE

DAY 5GANGABAL - NARANAG - SRINAGAR

DAY 6DEPARTURE DAY

ROMANTIC GETAWAY TO KASHMIR

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR & THE CITY OF MUGHAL

DAY 3SRINAGAR – PAHALGAM – SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR- GULMARG- SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR

DAY 6SRINAGAR - DROP

SONMARG VISHANSAR NARANAG TREK

DAY 1ARRIVAL SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR - SONAMARG - NICHNAI

DAY 3NICHNAI - VISHNASAR - KRISHANSAR LAKE

DAY 4KRISHANSAR - GADSAR

DAY 5GADSAR - SATSAR LAKES

DAY 6SATSAR - GANGABAL LAKE

DAY 7GANGABAL – NARANAG - SRINAGAR

DAY 8SRINAGAR DEPARTURE

SPECIAL HOLIDAY PACKAGE FOR BEAUTIFUL KASHMIR AND LEH

DAY 1KATRA

DAY 2KATRA-SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR (CITY) LOCAL SIGHTSEEING

DAY 4SRINAGAR – SONMARG-KARGIL

DAY 5KARGIL - LEH

DAY 6LEH (LOCAL SIGHTSEEING)

DAY 7LEH – PANGONG LAKE

DAY 8LEH – NUBRA VALLEY

DAY 9LEH – KARGIL-SONMARG

DAY 10SONMARG – SRINAGAR (HOUSEBOAT STAY)

DAY 11SRINAGAR – JAMMU DROP

SRINAGAR – PEHALGAM – GULMARG – SONMARG – JAMMU – DELHI – JAIPUR – AGRA – DELHI

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR TO PAHALGAM

DAY 3PAHALGAM TO GULMARG

DAY 4GULMARG (SIGHT SEEING) - SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR & THE CITY OF MUGHAL

DAY 6SRINAGAR – JAMMU – DELHI (BYE OWN BASES)

DAY 7ARRIVE DELHI

DAY 8DELHI- JAIPUR

DAY 9JAIPUR

DAY 10JAIPUR - AGRA

DAY 11AGRA - DELHI

DAY 12DELHI

SRINAGAR – GULMARG – SRINAGAR

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR - GULMARG –SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR DEPARTURE

SRINAGAR - PEHALGAM – SONMARG – GULMARG – SRINAGAR

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR-PAHALGAM-SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR-SONMARG-SRINAGAR

DAY 4SRINAGAR-GULMARG-SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR DROP

SRINAGAR – SONMARG – GULMARG – PEHALGAM – SRINAGAR

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR - SONMARG – SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR - GULMARG

DAY 4GULMARG – PAHALGAM

DAY 5PAHALGAM

DAY 6PAHALGAM – SRINAGAR

TULAIL GANGABAL NARANAG TREK

DAY 1ARRIVAL AT SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR - GURAIS - TULAIL

DAY 3TULAIL - JAWDARA

DAY 4JAWDARA – DUPTAPANI

DAY 5DUPTAPANI - GANGABAL

DAY 6GANGABAL – BODPATHRI

DAY 7BODPATHRI - NARANAG

DAY 8DEPARTURE DAY

VAISHNO DEVI YATRA

DAY 1JAMMU-KATRA

DAY 2KATRA

DAY 3KATRA - SRINAGER

DAY 4SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR TO SONAMARG

DAY 6EXCURSIONS TO VERINAG

DAY 7SRINAGAR TO GULMARG

DAY 8GULMARG TO PAHALGAM.

DAY 9PHALGAM

DAY 10PAHALGAM – JAMMU

VALLEY OF KASHMIR WITH DACHIGAM NATIONAL PARK

DAY 1ARRIVE SRINAGAR

DAY 2SRINAGAR

DAY 3SRINAGAR - SONMARG – SRINAGAR SONMARG

DAY 4SRINAGAR-GULMARG-SRINAGAR

DAY 5SRINAGAR-PAHALGAM-SRINAGAR

DAY 6SRINAGAR-DACHIGAM-SRINAGARDACHIGAM-WILDLIFE-TOURS

DAY 7SRINAGAR DEPT

VAISHNO DEVI YATRA

DAY 1SRINAGAR

DAY 2EXCURSIONS TO GULMARG

DAY 3SRINAGAR TO PAHALGAM

DAY 4PAHALGAM – KATRA

DAY 5KATRA

DAY 6KATRA – JAMMU